លោក តេង ប៊ុនថុនទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់BTN NEW ផ្ដល់ជូនថវិកានិងសម្ភារ:ជូនលោកម៉ែន សុជាតា ចាងហ្វាងVPN TV Online

លោក តេង ប៊ុនថុនទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់BTN NEW ផ្ដល់ជូនថវិកានិងសម្ភារ:ជូនលោកម៉ែន សុជាតា ចាងហ្វាងVPN TV Online


(ភ្នំពេញ)៖រសៀលថ្ងៃទី១២ ខែ១២ ឆ្នាំ២០២០ លោក តេង ប៊ុនថុន ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ឣង្គភាពសារព័ត៌មាន BTN NEWS ផ្ដល់ថវិកា និងសម្ភារ: មួយចំនួនជូន ចំពោះលោក ម៉ែន សុជាតា ចាងហ្វាងឣង្គភាពVPN TV Online ដែលមានជំងឺមហារីក។


ក្នុងឱកាសនោះលោកម៉ែន សុជាតា បានថ្លៃងឣំណរគុណ លោក តេង ប៊ុនថុននិងសហការី ដែលមានទឹកចិត្តឣាណិតសូរចំពោះរូបលោកនិងគ្រួសារដែលបានផ្ដល់ថវិកា និងសម្ភារ:មួយចំនួនចំពោះរូបលោក សូមជូនពរលោកឧត្តមសេនីយ៍និងសហការីជួបតែសេចក្ដីសុខ សុភមង្គល ៕